Anunt/solicitare oferta

Asociatia Filantropica Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul, cu sediul în Baia Mare, bdul Republicii, nr. 8, jud. Maramures, tel 0747776078, Beneficiar al proiectului „FILANTROPIA”, POSDRU/132/5.1/G/124956, intenționează să atribuie un CONTRACT DE ACHIZIȚIE DE RESPONSABIL FINANCIAR prin aplicarea “Procedurii operaționale de achiziție directă”, elaborată în cadrul proiectului menționat.

1.Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor; specificațiile tehnice.
1.1.SERVICII DE RESPONSABIL FINANCIAR – Cod CPV – 79412000-5,
1.2.DESCRIEREA SERVICIILOR
Prestatorul se obliga, conform prezentului contract de a executa proceduri specifice agreate cu privire la:
elaboreaza procedurile financiare de urmat in cadrul activitatii de implementare a proiectului;
urmareste respectarea procedurilor elaborate;
asigura verificarea desfasurarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare a activitatii financiar–contabile din cadrul proiectului;
raporteaza periodic managerului de proiect asupra progresului costurilor proiectului prin elaborarea rapoartelor lunare privind situatia cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului;
solicita prefinantarile;
realizeaza platile;
realizează înregistrarea și verificarea cheltuielilor pretinse de beneficiar în cererile de rambursare a cheltuielilor;
intocmeste raportul financiar pentru depunerea la AMPOSDRU/OIPOSDRU a documentației de rambursare;
furnizeaza documente livrabile specifice domeniului de activitate pentru cererile de rambursare;
realizeaza si actualizeaza graficul estimativ al cererilor de rambursare;
răspunde de efectuarea doar a acelor cheltuieli care sunt descrise ca eligibile conform OMMFPS nr. 1117/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operațiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor umane 2007 –2013;
pregateste situațiile financiare și situațiile de cheltuieli în forma auditabilă, pentru justificarea cererilor de rambursare;
realizează evidența cheltuielilor rezultate din implementarea proiectului;
realizează și monitorizează raportarea financiară a proiectului;
realizează corect și la timp documentele solicitate pentru proiect și predarea lor Managerului de Proiect;
răspunde de livrarea şi urmărirea documentelor financiare cu respectarea termenelor planificate
realizează cererile de rambursare şi urmăreşte fluxul financiar, fiind responsabil pentru toată execuţia bugetară
gestioneaza modulul Action Web aferent proiectului cu privire la documentele financiar contabile pentru fiecare raportare;
primeste si analizeaza rapoartele financiare lunare ale partenerului de proiect;
colaborează cu experții implicați în activitățile din proiect pentru buna funcționare a acestuia;
participa la sedintele periodice organizate in cadrul proiectului;
toate documentele suport justificative aferente activităților derulate în cadrul Proiectului vor avea aplicată de către responsabilul financiar ștampila cu mențiunea ”Solicitat rambursarea FSE-POSDRU – ID 124956” în vederea evitării dublei finanțări.

2.Date privind ofertele:
limba de redactare a ofertei: ROMÂNĂ
perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
prețul ofertei va fi exprimat ferm în LEI.
data limită pentru depunere/transmitere oferta: 16.04.2014, ora 13
la oferta de bază NU se acceptă oferte alternative;

3.Criteriul care va fi aplicat pentru a stabili oferta câștigătoare : PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

4. Adresa la care se va trimite/depune oferta: Asociatia Filantropica Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul, cu sediul în Baia Mare, b-dul Republicii, nr. 8, jud. Maramures, tel 0747776078
5.Oferta poate fi transmisa și prin fax sau pe adresa de e-mail afsiim@yahoo.com

Informaţii suplimentare pot fi solicitate, în scris sau la telefon 0747776078.

Persoană de contact Ieremia Cristian, Expert achiziții publice/Expert achizitii

Expert achiziții publice/Expert achizitii
Ieremia Cristian

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lasă un răspuns