Anunt/solicitare oferta

Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, cu sediul în Baia Mare,
b-dul Republicii, nr. 8, jud. Maramureș, tel 0747776078, Beneficiar al proiectului „FILANTROPIA”, POSDRU/132/5.1/G/124956, intenționează să atribuie un CONTRACT DE ACHIZIȚIE DE Servicii de audit, Cod CPV – 79212100-4, prin aplicarea „Procedurii operaționale de achiziție directă”, elaborată în cadrul proiectului menționat.

1. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor; specificațiile tehnice.
Contractul de servicii de audit se va executa în conformitate cu prevederile legislative naționale și europene referitoare la fondurile structurale, în special la Fondul Social European.
Se stabilesc următoarele cerințe:
a) Auditorul verifică faptul că toate cheltuielile declarate de beneficiar în cererea de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate în contabilitate și în evidența cheltuielilor și sunt eligibile în conformitate cu art. 4 din Contractul de finanțare nr. 1465/28.03.2014, încheiat între Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul șui Organismul Intermediar (Regional) pentru programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest și emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de POSDRU;
b) Auditorul verifică dacă cererile de rambursare sunt conforme cu condițiile contractului de finanțare;
c) Auditorul verifică dacă evidențele contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare;
d) Auditorul verifică dacă informațiile din CRC se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările Beneficiarului;
e) Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul și în conformitate cu legislația națională aplicabilă;
f) Auditorul verifică dacă bugetul din cererile de rambursare corespunde cu bugetul contractului de finanțare (autenticitatea și autorizarea bugetului inițial) și dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de finanțare;
g) Auditorul verifică dacă suma totală solicitată la plată nu depășește finanțarea nerambursabilă maximă prevăzută în contractul de finanțare, precum și sumele totale prevăzute pe categorii de cheltuieli;

Achiziţia „Servicii de audit” se derulează în conformitate cu instrucţiunile şi contractul semnat de Asociatia Filantopica Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru implementarea POSDRU/132/5.1/G/124956.
Pe langa oferta tehnica si financiara, ofertanţii vor trebui să furnizeze documentele relevante in cea ce priveste:
1. Autorizatie auditor financiar eliberat de CAFR – copie conformă cu originalul
2. Carnet de mebru al CAFR vizat cu menţiunea „Activ” pentru anul 2014 – copie
3. Declaraţia pe proprie răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi de competenţă profesională al CAFR – original
4. Copie certificate inregistrare societate/CV, Certificat constatator – certificate conform cu originalul/ original
5. Certificat de atestare fiscala emis de ANAF
Oferta va fi intocmita pentru o valoare totala a contractului avand ca obiect serviciile de audit financiar iar plata acestora se va face conform contractului de audit incheiat.

2. Date privind ofertele:
limba de redactare a ofertei: ROMÂNĂ
perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
prețul ofertei va fi exprimat ferm în LEI.
data limită pentru depunere/transmitere oferta: 16.04.2014, ora 14.00
la oferta de bază NU se acceptă oferte alternative
3.Criteriul care va fi aplicat pentru a stabili oferta câștigătoare : PREȚUL CEL MAI SCĂZUT
4. Adresa la care se va trimite/depune oferta: Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, cu sediul în Baia Mare, b-dul. Republicii, nr. 8, jud. Maramureș, tel 0747776078.

5.Oferta poate fi transmisa și prin fax sau pe adresa de e-mail afsiim@yahoo.com.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate, în scris sau la telefon 0747776078.

Persoană de contact Ieremia Cristian-Simion.

Expert achiziții,
Ieremia Cristian-Simion

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lasă un răspuns