Anunt/solicitare oferta

Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, cu sediul în Baia Mare,
b-dul Republicii, nr. 8, jud. Maramureș, tel 0747776078, Beneficiar al proiectului „FILANTROPIA”, POSDRU/132/5.1/G/124956, intenționează să atribuie un CONTRACT DE ACHIZIȚIE DE Servicii de contabilitate, cod CPV 79211000-6, prin aplicarea „Procedurii operaționale de achiziție directă”, elaborată în cadrul proiectului menționat.

1. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor; specificațiile tehnice.

Contractul de servicii de contabilitate se va executa în conformitate cu prevederile legislative naționale și europene referitoare la fondurile structurale, în special la Fondul Social European.
Se stabilesc următoarele cerințe:
– Expertul contabil trebuie să țină o evidență contabilă analitică distinctă a Proiectului FILANTROPIA, Nr. Contract POSDRU/132/5.1/G/124956, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. Înregistrările contabile aferente proiectului vor fi realizate de către expertul contabil în condițiile legii, care va semna și data documentele contabile aferente operațiunilor din cadrul proiectului.
realizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică a proiectului;
ia toate măsurile pentru reconstituirea documentelor contabile în situaţie de distrugere, sustragere sau pierdere în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la constatarea acestei situaţii;
realizează activitatea financiar-contabilă în conformitate cu legile în vigoare (ţinerea contabilităţii pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, ţinerea contabilităţii valorilor materiale cantitativ-valoric sau numai valoric);
intocmeste si completeaza toate rapoartele, documentele si registrele contabile obligatorii prevazute de prevederile legale in vigoare pentru beneficiar;
indosariaza si arhiveaza documentele financiar contabile ( balanţe, fise cont, fise bugetare, etc) aferente proiectului;
calculează amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale şi întocmeşte lunar situaţia amortizării, pentru mijlocele fixe aferente proiectului;
verifică existenţa recepţiei bunurilor, a serviciilor şi lucrărilor executate
verifică şi înregistrază toate deconturile ( deconturi pentru achizitie bunuri si materiale, deconturi deplasari interne si externe, deconturi diverse ),

Alte atributii:
verificarea şi înregistrarea ordinelor de plată, statelor de plată salarii şi a celorlalte rapoarte generate de program;
verificarea, indosarierea si arhivarea tuturor documentelor intocmite;
– Expertul contabil, prin Beneficiar, va transmite toate datele și informațiile solicitate de către AMPOSDRU/OIR în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile cu cele ale AMPOSDRU pentru operațiunile gestionate în cadrul proiectului.
– Expertul contabil are obligația de a păstra toate documentele contabile privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate. Aceste documente vor fi arhivate și predate beneficiarului conform normelor în vigoare pentru a fi păstrate până la trei ani de la închiderea oficială a POSDRU 2007-2013.
– Prestatorul se obligă să realizeze obiectul contractului în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi modificată, a legislaţiei europene referitoare la fondurile structurale, a Instrucţiunilor şi recomandărilor AMPOSDRU în vigoare, cu respectarea Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili elaborat de CECCAR.
– Verifică ca toate cheltuielile să fie înregistrate şi evidenţiate adecvat în sistemul contabil al beneficiarului, având la bază documentele justificative corect întocmite cu respectarea Legii nr. 82/1991 modificată şi republicată.
– Prestatorul este obligat să sprijine operativ Achizitorul de fiecare dată când din datele şi informaţiile solicitate de către AMPOSDRU sau OI responsabil se impune necesitatea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale Proiectelor şi cele ale AMPOSDRU pentru operaţiunile gestionate în cadrul Proiectelor finanţate din POSDRU.
Pe lângă oferta tehnică și financiară, ofertanții trebuie să furnizeze următoarele documente:
– certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului, în copie conform cu originalul
– carnet de membru al CECCAR cu mențiunea Activ, vizat pe anul 2014, copie conform cu originalul pentru experti contabili persoane fizice;
-Autorizatie de membru CECCAR si Aviz pentru exercitarea profesiei pe 2014-pentru persoane juridice;
– declarație pe propria răspundere a expertului contabil din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de Departamentul de Etică sau Comisiile de disciplină ale CECCAR.

2. Date privind ofertele:
limba de redactare a ofertei: ROMÂNĂ
perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
prețul ofertei va fi exprimat ferm în LEI
data limită pentru depunere/transmitere oferta: 16.04.2014, ora 14.00
la oferta de bază NU se acceptă oferte alternative

3.Criteriul care va fi aplicat pentru a stabili oferta câștigătoare : PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

4. Adresa la care se va trimite/depune oferta: Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, cu sediul în Baia Mare, b-dul. Republicii, nr. 8, jud. Maramureș, tel 0747776078.

5.Oferta poate fi transmisa și prin fax sau pe adresa de e-mail afsiim@yahoo.com.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate, în scris sau la telefon 0747776078.

Persoană de contact Ieremia Cristian-Simion.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lasă un răspuns